Statuten

Laatst aangepast op maandag 23 september 2019.

Benaming, zetel, doel, duur

Art. 1
De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) en draagt de naam Hoogstratens Zwem Team vzw (verder afgekort HoZT).

Art. 2
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Achtelsestraat 76A en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

Art. 3
De vereniging HoZT stelt zich tot doel alle activiteiten die verband houden met de watersport en aanverwante recreatiesport en competitiesport te initiëren, te bevorderen op alle manieren en te begeleiden vinnen een verantwoord kader.
Naast dit sportief facet wenst de club haar leden, via diverse activiteiten, nader tot elkaar te brengen en een gezonde en zinvolle tijdsbesteding aan te bieden.

Art. 4
De vereniging zal alle onroerende en roerende goederen die tot verwezenlijking van haar doel nuttig zijn, mogen bezitten. Hetzij in volle eigendom, hetzij in vruchtgebruik of in huur.

Art. 5
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Leden

Art. 6
De vereniging telt 3 soorten leden: Steunende leden, effectieve leden en toetredende leden.

Art. 7
Effectieve leden. 

 • Het aantal effectieve leden van de vereniging is onbeperkt, maar bedraagt minimum vier (4) leden.
 • Alleen effectieve leden bezitten stemrecht op de Algemene Vergadering der leden.
 • Toetredende leden die reeds één jaar als vrijwilliger actief zijn binnen de vereniging kunnen hun kandidatuur stellen als effectief lid door hun aanvraag schriftelijk te richten aan de raad van bestuur. De kandidaten worden toegelaten na een positieve stemming in de eerstvolgende vergadering van de Algemene vergadering bij gewone meerderheid.
 • Alle effectieve leden moeten minstens achttien jaar oud zijn en dienen in het bezit te zijn van hun politieke en burgerlijke rechten.
 • Het lidmaatschap van de effectieve leden eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan de raad van bestuur, door het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor toetreding zoals vermeld in het huishoudelijk reglement, of door uitsluiting volgens de voorwaarden zoals die omschreven zijn in het huishoudelijk reglement.
 • De leden van oprichtende vergadering zijn automatisch lid van de Algemene Vergadering gedurende 5 jaar en moeten daarna voldoen aan alle bovenstaande voorwaarden.

Art. 8
Toetredende leden. 

 • Toetredende lid is eenieder die een lidnummer heeft verkregen van de vereniging na aanvaarding en betaling van het lidgeld waarvan het bedrag jaarlijks bepaald wordt door de raad van bestuur.
 • De voorwaarden tot aanvaarding van een nieuw toetredend lid worden omschreven in het huishoudelijk reglement.
 • Toetredende leden moeten hun lidmaatschap jaarlijks vernieuwen door jaarlijkse betaling van hun lidgeld zoniet eindigt hun lidmaatschap van rechtswege.
 • Het lidmaatschap van de toetredende leden eindigt tevens door overlijden, door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan de raad van bestuur, door uitsluiting volgens de voorwaarden zoals die omschreven zijn in het huishoudelijk reglement.
 • Toetredende leden of hun wettelijke vertegenwoordiger kunnen deelnemen aan de algemene vergadering maar hebben nooit stemrecht.

Art. 9
Steunende leden. 

 • Een steunend lid is iedereen die een steunkaart heeft verkregen van de vereniging na betaling van het steunend lidgeld waarvan het bedrag jaarlijks bepaald wordt door de raad van bestuur;
 • Steunende leden of hun wettelijke vertegenwoordiger kunnen deelnemen aan de algemene vergadering maar hebben nooit stemrecht.

Art. 10
Alle leden zijn op de hoogte van de inhoud van het Huishoudelijk Reglement en dragen hierdoor ook de waarden van de vereniging uit.

Algemene vergadering

Art. 11
Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd voor de volgende zaken:

 • Goedkeuring van de statuten en goedkeuring van welke wijziging van de statuten dan ook;
 • (Her)benoemen van de bestuurders, kwijting van de bestuurders en instellen van een vordering tegen bestuurders wegens foutief beheer en het afzetten van de bestuurder;
 • Goedkeuring van de jaarrekening en de goedkeuring van de begroting;
 • Goedkeuring van het principe van de ontbinding van de vereniging, benoeming van de vereffenaar naar aanleiding van de vereffening in het kader van de ontbinding, beslissing tot het bepalen van de vergoeding van de vereffenaars bij een vrijwillige ontbinding en bestemming van het actief van de vereniging naar aanleiding van de ontbinding.
 • Beslissing tot aanvaarding en uitsluiting van een effectief lid bij gewone meerderheid.
 • Alle andere door de statuten aan de Algemene Vergadering expliciet toegekende bevoegdheden.
 • Aanstellen bij gewone meerderheid van de rekeningnazichters.

Art. 12
De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar, op initiatief van de raad van bestuur, bijeengeroepen met het oog op het goedkeuren van rekeningen en begrotingen. De gewone jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het eerste trimester van het boekjaar, tenzij anders wordt beslist door de raad van bestuur, en zal doorgaan op een door de raad van bestuur bepaalde plaats.
Bijkomende buitengewone algemene vergaderingen vinden plaats in de omstandigheden voorzien in de wet en telkens de raad van bestuur dit beslist of indien 30% van de effectieve leden hierom schriftelijk vragen. Bijkomende algemene vergaderingen gaan door op een door de raad van bestuur bepaalde plaats.

Art. 13
De effectieve leden worden minstens twintig dagen voor de gewone of bijkomende Algemene Vergadering schriftelijk uitgenodigd. De voorlopige dagorde wordt op de uitnodiging vermeld.
De definitieve dagorde wordt minstens acht dagen voor de algemene vergadering persoonlijk naar alle effectieve leden toe gestuurd.

Art. 14
Van elke gewone algemene vergadering en van elke buitengewone algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt waarvan alle effectieve leden op hun verzoek inzage kunnen nemen op een vooraf afgesproken locatie.

Raad van Bestuur

Art. 15
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit maximum tien (10) effectieve leden en benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid voor een termijn van drie (3) jaren.

Art. 16
De bevoegdheden en verplichtingen van de Raad van Bestuur zijn de volgende:

 • de raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden die door de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
 • de algemene leiding van de vereniging.
 • de raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel van de vereniging. Hij bepaalt hun taken en hun eventuele bezoldigingen.
 • de raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit.
 • de vertegenwoordiging en verbinding van de vereniging bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
 • de raad van bestuur zal jaarlijks rekening doen over het verlopen boekjaar en de begroting van het lopende en het volgend boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering.
 • de raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan één bestuurder of meerdere bestuurders of aan een ander persoon. Derden kunnen slechts volmacht ontvangen voor een duidelijk omschreven opdracht en mits deze in tijd beperkt is. Tegenover derden kan de raad van bestuur de vereniging door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders verbinden.

Art. 17
De schriftelijke kandidaturen moeten uiterlijk veertien dagen voor de algemene vergadering toegezonden of overhandigd worden aan de vereniging die hiertoe woonplaats kiest op het adres van de maatschappelijk zetel.

Art. 18
Ingeval van ontslag of overlijden, blijven overblijvende leden deel uitmaken van de raad van bestuur met dezelfde machten als een voltallige raad. ln de vervanging wordt voorzien op de eerstvolgende algemene vergadering.

Art. 19
De raad van bestuur kiest onder zijn effectieve leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De taken die bij deze benoemingen horen worden omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Art. 20
De raad van bestuur kan geldig beslissen indien de helft van zijn leden, vermeerderd met één aanwezig is.

Art. 21
De leden van de raad van bestuur vervullen hun mandaat kosteloos.

Art. 22
Niet bestuursleden mogen aanwezig zijn op de vergadering van de raad van bestuur wanneer ze door de raad van bestuur expliciet zijn uitgenodigd of indien ze op het ogenblik van de vergadering door de aanwezige bestuursleden worden toegelaten.

Art. 23
Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt door de secretaris of zijn/haar vervanger en ter beschikking gehouden op de maatschappelijke zetel.

Begroting, rekeningen

Art. 24
Behalve voor het eerste boekjaar, dat aanvangt op 15 januari 2016 en eindigt op 31 augustus 2017, begint elk boekjaar op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. De rekeningen worden afgesloten op het einde van ieder boekjaar. De vergaderingen van de raad van bestuur, bijeengeroepen in de maand oktober, onderzoekt de door de penningmeester voorgelegde rekeningen en stelt de begroting voor het volgend boekjaar op.

Ontbinding, vereffening, bestemming van het vermogen

Art. 25
Bij de ontbinding wordt het netto actief van de vereniging bestemd aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met eenzelfde of gelijkaardig doel als vereniging.

Art. 26
Voor de niet in de statuten voorziene punten zullen de leden zich beroepen op de wet van 27 juni 1921 alsook de herwerking van 2 mei 2002. Zij dienen deze wet volledig na te leven.

 

Deze statuten zijn goedgekeurd door de oprichtingsvergadering te Hoogstraten van 21 december 2015.
Aanwezige leden:

 • Patrick Lambregts, RVB, Voorzitter
 • Stanny Bolckmans
 • Olivier Pingnet, RVB, Secretaris
 • Koen jansen, RVB
 • Petra Vlak, RVB, Penningmeester